Test1-2.jpg

 

                                                              Kundvagn.jpg Besök vår Webbutik

 

ISO 9001

Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001

Arbetsmiljölagen AFS 2001 ställer krav på systematiskt arbetsmiljöarbete. Detta arbetsmiljöarbete ska vara en naturlig del av verksamheten. Om eller när arbetsgivaren gör bedömningen att det saknas kompetens eller resurser för ett systematiskt arbetsmiljöarbete inom den egna verksamheten ska hjälp från sakkunnig anlitas.

Vi hjälper företag med AFS 2001:1

Behöver ni hjälp med att skapa handlingsplaner och övrig dokumentation till ert arbetsmiljöarbete så kan ni ta kontakt med oss. Vi hjälper företag bedriva ett arbetsmiljöarbete som uppfyller de krav som Arbetsmiljöverket och arbetsmiljölagen ställer på småföretag.

Vi tar fram:

- arbetsmiljöpolicy

- handlingsplaner och åtgärdsplaner

- riskanalyser/riskbedömningar

- kemikalielistor

- arbetsmiljömanual /ledningssystem

- övrig dokumentation (skyddsrond, rutiner, m.m.)


Vi hjälper även till med:

- kontroll av lagar

- framtagning av blanketter och checklistor kring lagefterlevnad

- Få en offert på AFS 2001:1 (obs, vi kör med fasta priser. Det pris vi anger i offerten är totala priset för vår tjänst)

Läs mer om AFS 2001:1 nedan eller läs mer om OHSAS 18001:2007


AFS 2001 gällen även för inhyrd personal

Arbetsgivarens ansvar gäller också för inhyrd personal med undantag av frågor som rör kompetensutveckling och rehabilitering. Alla på arbetsplatsen ska delta i det systematiska arbetsmiljöarbetet, på samma sätt som att alla på en arbetsplats deltar i verksamheten och dess utveckling.


Riskbedömning - ett krav i AFS 2001:1

Ett av de viktigaste momenten i arbetsmiljöarbetet är att göra riskbedömningar. Att en risk uppstår beror oftast på mänskliga och tekniska faktorer i kombination med hur saker och ting är organiserade. Genom att kartlägga dessa risker så skall man se över möjligheten att förebygga dessa risker så att skador och problem för inte uppstår.

Man försöker förebygga risker för att följande inte skall uppstå:

- orsaka stress som i förlängningen kan leda till ohälsa.

- en olycka vid exempelvis en maskin kan bero på att säkerhetsutrusning saknas.

Att göra riskbedömningar innebär således att ta ställning till sannolikheten för att risken ska få konsekvenser, det vill säga leda till ohälsa eller olycksfall. För att kunna göra en uppföljning ska riskbedömningar dokumenteras skriftligt. Riskbedömningar ska göras på alla arbetsplatser och hela tiden hållas uppdaterad.

Åtgärdsplaner - handlingsplaner

Utifrån riskbedömningarna skall man ta fram åtgärdsplaner och handlingsplaner. Dessa skall vara skriftliga och finnas oavsett företagets storlek.

Sammanställning skador och tillbud

Alla företag skall ha skriftlig dokumentation över de skador och tillbud som uppkommit i verksamheten. Detta gäller oavsett företagets storlek och om personen som skadats eller utsatts för tillbudet är anställd inom verksamheten eller inte.


Skyddsrond

Skyddsronder är ett sätt att undersöka hur arbetsmiljön på en arbetsplats ser ut. Syftet är att ta reda på om arbetsmiljön behöver bli bättre och se om det finns risker som behöver åtgärdas. Skyddsronder är en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet och ska genomföras med jämna mellanrum. Minst varje år och helst ett par gånger per år. Omfattningen beror på vilken typ av verksamhet som bedrivs.


Arbetsmiljöpolicy AFS 2001

I det systematiska arbetsmiljöarbetet ingår att alla företag med anställd personal oavsett storlek och verksamhetsområde, ska ha en arbetsmiljöpolicy. Arbetsmiljöpolicyn ska visa vilken arbetsmiljö företaget vill eftersträva. Att göra en arbetsmiljöpolicy innebär att komma överens om hur arbetsförhållandena ska se ut på sikt.


10 anställda eller fler

Om företaget har tio anställda eller fler ska arbetsmiljöpolicyn dokumenteras. Man skall även ha rutiner, uppgiftsfördelning och uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Läs mer på arbetsmiljöverkets hemsida.


OHSAS 18001 istället för AFS 2001

Numera är det vanligaste att man ersätter sitt AFS 2001 arbetsmiljöarbete med ett OHSAS 18001 arbetsmiljöarbete. För mindre företag räcker dock AFS 2001 gott och väl.


Besök Kvalitetsdokument.se - Få tillgång till ledingssystem, checklistor, kvalitetsplan, miljöplan, arbetsmiljöplan, byggpärm, programvara, policy m.m.

   

KvalitetsGruppen Hässleholm AB

Östergatan 17

281 32 Hässleholm

Tlf.  0451-83715      support@kvalitetsgruppen.com

Kvalitetsgruppen-Certifikat-liten-farg.jpg